Phạm Hùng Việt

Thông tin chung
GS.
TS.
Phạm
Hùng
Việt
Email: 
phamhungviet@hus.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
04 3 8587964
Chức danh/Chức vụ: 
Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm
Đơn vị: 
Trung tâm
Văn phòng: 
Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ môi trường và Phát triển bền vững