Đỗ Hữu Tuấn

Thông tin chung
TS.
Đỗ
Hữu
Tuấn
Email: 
tuandh@vnu.edu.vn
Chức danh/Chức vụ: 
Phó trưởng khoa
Đơn vị: 
Khoa Môi trường