Trần Đình Trinh

Thông tin chung
ThS.
Trần
Đình
Trinh
Email: 
trinhtd@vnu.edu.vn
Chức danh/Chức vụ: 
Cán bộ
Đơn vị: 
Khoa Hóa học
Văn phòng: 
Phòng thí nghiệm Hóa môi trường