Nguyễn Tiến Thảo

Thông tin chung
PGS.
TS.
Nguyễn
Tiến
Thảo
Email: 
ntthao@vnu.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
(04) 39331605
Chức danh/Chức vụ: 
Cán bộ
Đơn vị: 
Khoa Hóa học
Văn phòng: 
Trung tâm Hóa dầu