Đinh Văn Thanh

Thông tin chung
PGS.
TS.
Đinh
Văn
Thanh
Email: 
dinhvanthanh@vnu.edu.vn
Chức danh/Chức vụ: 
Cán bộ
Đơn vị: 
Khoa Địa lý