Đặng Hùng Thắng

Thông tin chung
GS.
TSKH.
Đặng
Hùng
Thắng
Danh hiệu nhà giáo: 
NGUT
Email: 
thangdh@vnu.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
0438581135
Chức danh/Chức vụ: 
Trưởng bộ môn
Đơn vị: 
Khoa Toán - Cơ - Tin học
Văn phòng: 
Bộ môn Xác suất - Thống kê