Phó Đức Tài

Thông tin chung
PGS.
TS.
Phó
Đức
Tài
Email: 
taipd@vnu.edu.vn
Chức danh/Chức vụ: 
Phó trưởng khoa
Đơn vị: 
Khoa Toán - Cơ - Tin học