Phạm Trọng Quát

Thông tin chung
PGS.
TS.
Phạm
Trọng
Quát
Email: 
quatpt@vnu.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
37547010
Chức danh/Chức vụ: 
Cán bộ
Đơn vị: 
Khoa Toán - Cơ - Tin học