Phạm Văn Phong

Thông tin chung
TS.
Phạm
Văn
Phong
Email: 
@vnu.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
38262853
Chức danh/Chức vụ: 
Phó trưởng khoa
Đơn vị: 
Khoa Hóa học
Văn phòng: 
Bộ môn Hóa Hữu cơ