Nguyễn Văn Nội

Thông tin chung
GS.
TS.
Nguyễn
Văn
Nội
Danh hiệu nhà giáo: 
NGUT
Email: 
noinv@vnu.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
(844) 3858 7781
Chức danh/Chức vụ: 
Hiệu trưởng
Đơn vị: 
Khối Hiệu bộ
Khoa Hóa học
Văn phòng: 
Ban giám hiệu