Nguyễn Thế Bình

Thông tin chung
PGS.
TS.
Nguyễn
Thế
Bình
Danh hiệu nhà giáo: 
NGUT
Chức danh/Chức vụ: 
Trưởng bộ môn
Đơn vị: 
Khoa Vật lý
Văn phòng: 
Bộ môn Quang lượng tử