Phan Tuấn Nghĩa

Thông tin chung
GS.
TS.
Phan
Tuấn
Nghĩa
Danh hiệu nhà giáo: 
NGUT
Email: 
phantuannghia@vnu.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
0435575497
Chức danh/Chức vụ: 
Phó hiệu trưởng
Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm
Đơn vị: 
Khối Hiệu bộ
Khoa Sinh học
Văn phòng: 
Ban giám hiệu
Khoa Sinh học
Phòng thí nghiệm trọng điểm Enzym Protein