Nguyễn Ngọc Minh

Thông tin chung
PGS.
TS.
Nguyễn
Ngọc
Minh
Email: 
minhnn@vnu.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
0438581776
Chức danh/Chức vụ: 
Trưởng bộ môn
Đơn vị: 
Khoa Môi trường
Văn phòng: 
Bộ môn Thổ nhưỡng & Môi trường đất