Nguyễn Hoàng Lương

Thông tin chung
GS.
TSKH.
Nguyễn
Hoàng
Lương
Danh hiệu nhà giáo: 
NGUT
Email: 
luongnh@vnu.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
38584287
Chức danh/Chức vụ: 
Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm
Đơn vị: 
Trung tâm
Văn phòng: 
Trung tâm Nano và Năng lượng