Nguyễn Thị Hoàng Liên

Thông tin chung
PGS.
TS.
Nguyễn
Thị Hoàng
Liên
Email: 
nguyenthihoanglien@vnu.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
84-4-35578406
Chức danh/Chức vụ: 
Trưởng phòng
Đơn vị: 
Khối Hiệu bộ
Khoa Môi trường
Văn phòng: 
Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng
Khoa Môi trường