Đỗ Trung Kiên

Thông tin chung
TS.
Đỗ
Trung
Kiên
Email: 
dtkien@vnu.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
0435583980
Chức danh/Chức vụ: 
Phó trưởng khoa
Đơn vị: 
Khoa Vật lý
Văn phòng: 
Bộ môn vật lý Vô tuyến