Nguyễn Mạnh Khải

Thông tin chung
PGS.
TS.
Nguyễn
Mạnh
Khải
Email: 
khainm@vnu.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
0435583306
Chức danh/Chức vụ: 
Trưởng khoa
Đơn vị: 
Khoa Môi trường
Văn phòng: 
Khoa Môi trường