Đinh Thị Hương

Thông tin chung
ThS.
Đinh
Thị
Hương
Email: 
huongdt@vnu.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
0435578406
Chức danh/Chức vụ: 
Cán bộ
Đơn vị: 
Khối Hiệu bộ
Văn phòng: 
Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng