Nguyễn Hữu Việt Hưng

Thông tin chung
GS.
TSKH.
Nguyễn
Hữu Việt
Hưng
Danh hiệu nhà giáo: 
NGND
Email: 
nhvhung@vnu.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
3858 1135
Chức danh/Chức vụ: 
Trưởng bộ môn
Đơn vị: 
Khoa Toán - Cơ - Tin học
Văn phòng: 
Bộ môn Đại số - Hình học - Tô pô