Nguyễn Cao Huần

Thông tin chung
GS.
TS.
Nguyễn
Cao
Huần
Danh hiệu nhà giáo: 
NGUT
Email: 
nchuan@vnu.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
04 38581420
Chức danh/Chức vụ: 
Trưởng bộ môn
Đơn vị: 
Khoa Địa lý
Văn phòng: 
Bộ môn Sinh thái Cảnh quan và Môi trường