Phạm Nguyên Hải

Thông tin chung
TS.
Phạm
Nguyên
Hải
Email: 
haipn@vnu.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
043 8581717
Chức danh/Chức vụ: 
Phó trưởng khoa
Đơn vị: 
Khoa Vật lý