Nguyễn Minh Hải

Thông tin chung
TS.
Nguyễn
Minh
Hải
Email: 
minhhai.nguyen@hus.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
+84398045594
Chức danh/Chức vụ: 
Trưởng phòng
Đơn vị: 
Khối Hiệu bộ
Khoa Hóa học
Văn phòng: 
Phòng Hành chính - Đối ngoại
Bộ môn Hóa Vô cơ