Cao Thế Hà

Thông tin chung
PGS.
TS.
Cao
Thế
Email: 
caotheha@vnu.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
0438589213
Chức danh/Chức vụ: 
Trưởng phòng trung tâm
Đơn vị: 
Trung tâm
Văn phòng: 
Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ môi trường và Phát triển bền vững