Phạm Thị Phương Chi

Thông tin chung
ThS.
Phạm
Thị Phương
Chi
Email: 
chiptp@vnu.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
Chức danh/Chức vụ: 
Cán bộ
Đơn vị: 
Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học