Tạ Đình Cảnh

Thông tin chung
PGS.
TS.
Tạ
Đình
Cảnh
Danh hiệu nhà giáo: 
NGUT
Email: 
canhtd@vnu.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
38581717
Chức danh/Chức vụ: 
Cán bộ
Đơn vị: 
Khoa Vật lý