Ngạc An Bang

Thông tin chung
PGS.
TS.
Ngạc
An
Bang
Email: 
ngacanbang@vnu.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
04-35583980
Chức danh/Chức vụ: 
Trưởng khoa
Đơn vị: 
Khoa Vật lý
Văn phòng: 
Bộ môn Vật lý Đại cương