Phạm Kỳ Anh

Thông tin chung
GS.
TSKH.
Phạm
Kỳ
Anh
Danh hiệu nhà giáo: 
NGND
Email: 
anhpk@vnu.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
38581135
Chức danh/Chức vụ: 
Trưởng bộ môn
Đơn vị: 
Khoa Toán - Cơ - Tin học