Danh sách cán bộ TTCNTT&TT

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ
PGS. TS. Lê Trọng Vĩnh Giám đốc
ThS. Phạm Quốc Dũng Cán bộ
ThS. Phạm Đình Hiệu Cán bộ
ThS. Nguyễn Sỹ Hòa Cán bộ
ThS. Phan Hồng Nhung Cán bộ
ThS. Nguyễn Anh Tuấn Cán bộ