Ban Giám Đốc

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ
PGS. TSKH. Nguyễn Xuân Hải Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm
ThS. Dương Ngọc Bách Phó giám đốc trung tâm - phòng thí nghiệm