Tài liệu, biểu mẫu

A. BIỂU MẪU KHẢO SÁT

+ Hướng dẫn đánh giá chất lượng thông qua phản hồi từ các bên liên quan: Hướng dẫn số 5077/HD-ĐHQGHN ngày 23/12/2014

+ Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên: HD 7324/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 08/10/2013

1. Mẫu phiếu khảo sát ý kiến của học sinh Trường Chuyên:

Về công tác giảng dạy của giáo viên (Mẫu 1.1)

+ Về công tác giáo viên chủ nhiệm (Mẫu 1.2)

2. Mẫu phiếu khảo sát ý kiến của sinh viên:

+ Về chất lượng học phần (Mẫu 2.1)

+ Về chất lượng các hoạt động hỗ trợ người học (Mẫu 2.2)

3. Mẫu phiếu khảo sát ý kiến của Học viên cao học:

+ Về công tác giảng dạy chuyên đề (Mẫu 3)

4. Mẫu phiếu khảo sát ý kiến của Cán bộ:

+ Giảng viên tự đánh giá (Mẫu 4.1)

+ Về cán bộ khối hành chính (Mẫu 4.2)

+ Đánh giá công tác điều hành của lãnh đạo Khoa (Mẫu 4.3)

+ Khảo sát mức độ hài lòng về môi trường làm việc (Mẫu 4.4)

5. Mẫu phiếu khảo sát ý kiến của Cựu sinh viên:

Góp ý về chương trình đào tạo (Mẫu 5)

6. Mẫu phiếu khảo sát ý kiến của Nhà tuyển dụng:

Góp ý về chất lượng người học tốt nghiệp (Mẫu 6)

7. Hòm thư Thanh tra - Pháp chế (Mẫu 7)

 

B. THANH TRA

- Danh mục mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng thanh tra)

 

C. PHÁP CHẾ

Thông tư Số: 01/2011/TT-BNV về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính ( có mẫu kèm theo Phụ lục)

 

D. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

1. Hướng dẫn Kiểm định chương trình đào tạo trong ĐHQGHN :

- Hướng dẫn số 195/HD-ĐBCL ngày 4/11/2011 về Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình giáo dục trong ĐHQGHN.

- Hướng dẫn số 194/HD-ĐBCL ngày 4/11/2011 về Hướng dẫn tự đánh giá chất lượng chương trình giáo dục trong ĐHQGHN.

- Các phụ lục kèm theo Hướng dẫn số 194/HD-ĐBCL ngày 4/11/2011:

+ Phụ lục 1: Mẫu Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình giáo dục.

+ Phụ lục 2: Mẫu Kế hoạch tự đánh giá chương trình giáo dục.

+ Phụ lục 3: Mẫu Danh sách thành viên Ban thư ký và nhóm công tác chuyên trách.

+ Phụ lục 4: Mẫu bìa Báo cáo tự đánh giá chương trình giáo dục.

+ Phụ lục 5: Mẫu Báo cáo tự đánh giá chương trình giáo dục.

+ Phụ lục 6: Mẫu Phiếu đánh giá tiêu chí.

+ Phụ lục 7: Mẫu Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá chương trình giáo dục.

+ Phụ lục 8: Quy định thể thức văn bản của báo cáo tự đánh giá.

+ Phụ lục 9: Bảng mã các thông tin minh chứng.

2. Hướng dẫn Kiểm định đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN:

- Hướng dẫn số 192/HD-ĐBCL ngày 4/11/2011 về  Hướng dẫn tự đánh giá chất lượng giáo dục trường thành viên và khoa trực thuộc ĐHQGHN.

- Hướng dẫn số 193/HD-ĐBCL ngày 4/11/2011 về Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường thành viên và khoa trực thuộc ĐHQGHN.

3. Hướng dẫn đánh giá giữa chu kỳ kiểm định chất lượng:

- Hướng dẫn số 2584 /HD-ĐBCL ngày 30/7/2013 về Hướng dẫn đánh giá giữa chu kỳ kiểm định chất lượng KĐCL).

- Các phụ lục kèm theo Hướng dẫn số 2584 /HD-ĐBCL ngày 30/7/2013 :

+ Phụ lục 1: Mẫu Báo cáo tự đánh giá giữa chu kỳ KĐCL đơn vị đào tạo.

+ Phụ lục 2: Mẫu Báo cáo tự đánh giá giữa chu kỳ KĐCL chương trình đào tạo

4. Hướng dẫn đánh giá đơn vị đào tạo theo Bộ Giáo dục - Đào tạo

+ Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

5. Hướng dẫn đánh giá chương trình đào tạo theo Bộ Giáo dục - Đào tạo

+ Thông tư số 04/2016/TT-BGDÐT ngày 14/3/2016 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

 
 
 
E. SO CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
 
 
F. QUY CHẾ BA CÔNG KHAI