Quy định, quy chế

A. Thanh tra

Hướng dẫn số 405/BGDĐT-TTr ngày 16/01/2007 về việc Hướng dẫn thanh tra thi

Hướng dẫn số 2210/HD-TTr ngày 5/7/2012 về việc Hướng dẫn Quy trình thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra trong Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 4/12/2013 về việc Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục

Hướng dẫn số 7496 /BGDĐT-TTr ngày 15/10/2013 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2013-2014 đối với các cơ sở GDĐH, trường TCCN

B. Pháp chế

- Hướng dẫn  Số:  3878/BGDĐT- PC  ngày 24 tháng 7  năm 2014 về việc hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học        

- Hướng dẫn Số: 3136 /HD-ĐHQGHN ngày 09 tháng 9 năm 2013 về việc hướng dẫn công tác pháp chế ở Đại học Quốc gia Hà Nội

C. Đảm bảo chất lượng

1. Ba công khai

- Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 về việc “Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân”

2. Văn hóa chất lượng

- Quyết định số 1754/QĐ-ĐBCL ngày 15/6/2011 về việc ban hành “Hướng dẫn xây dựng và phát triển Văn hóa chất lượng trong Đại học Quốc gia Hà Nội”

3. Đánh giá

- Hướng dẫn số 2754/BGDĐT- NGCBQLGD ngày 20/5/2010 về việc Hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

- Hướng dẫn số 213 /HD-ĐBCL ngày 28/11/2011 về việc Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi về môn học của học viên sau đại học

- Hướng dẫn số 512 /HD-ĐBCL ngày 9/2/2012 về việc Hướng dẫn thực hiện hoạt động tự đánh giá của giảng viên

4. Kiểm định

- Chỉ thị số 46/2008/CT-BGDĐT ngày 5/8/2008 về việc Tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.

- Thông tư số 62 /2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 về việc Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

- Quyết định số 1023/QĐ-ĐBCL ngày 5/4/2013 Về việc ban hành Quy định về Đánh giá chất lượng giáo dục trong Đại học Quốc gia Hà Nội

- Quy định về Đánh giá chất lượng giáo dục trong Đại học Quốc gia Hà Nội (ban hành kèm theo Quyết định số 1023/QĐ-ĐBCL ngày 5/4/2013 của Giám đốc ĐHQGHN)