Danh sách cán bộ

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ
PGS. TS. Đỗ Minh Đức Trưởng phòng
ThS. Nguyễn Thanh Xuân Phó trưởng phòng
Dương Văn Cường Cán bộ
ThS. Nguyễn Thị Hồng Doan Cán bộ
CN. Trần Thị Huyền Cán bộ
ThS. Bùi Thị Kiều Trang Cán bộ
Đỗ Thu Trang Cán bộ