Danh sách cán bộ

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ
ThS. Nguyễn Tố Uyên Trưởng phòng
ThS. Lê Thị Vân Phó trưởng phòng
CN. Nguyễn Thùy Dương Cán bộ
CN. Nguyễn Thị Bích Hạnh Cán bộ
CN. Vũ Thị Minh Hảo Cán bộ
CN. Lê Thị Hồng Cán bộ
ThS. Trần Thanh Hương Cán bộ
ThS. Trần Thị Thanh Tân Cán bộ