Quy định, quy chế

STT

Số hiệu

 Ngày ban hành

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

 Trích yếu nội dung

Chi tiết xem tại đây

I. Đối với đề tài, dự án nghiên cứu khoa học

1

91/2015/

QH13

24/11/2015

Luật

Quốc hội

Bộ Luật dân sự

Download tài liệu

2

29/2013/

QH13

18/06/2013

Luật

Quốc hội

Luật khoa học và công nghệ

Download tài liệu

3

16/2016/

NĐ-CP

16/03/2016

Nghị định

Chính phủ

Nghị định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Download tài liệu

4

08/2014/

NĐ-CP

27/01/2014

Nghị định

Chính phủ

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ

Download tài liệu

5

12/2018/

TT-BKHCN

31/08/2018

Thông tư

Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia

Download tài liệu

6

08/2017/

TT-BKHCN

26/06/2017

Thông tư

Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Download tài liệu

7

03/2017/

TT-BKHCN

3/04/2017

Thông tư

Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Download tài liệu

8

15/2016/

TT-BKHCN

30/06/2016

Thông tư

Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

Download tài liệu

9

17/2015/

TT-BKHCN

8/10/2015

Thông tư

Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia

Download tài liệu

10

09/2015/

TT-BKHCN

15/05/2015

Thông tư

Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hỗ trợ

Download tài liệu

11

08/2015/

TT-BKHCN

5/05/2015

Thông tư

Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư quy định thực hiện chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 và chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020

Download tài liệu

12

07/2015/

TT-BKHCN

15/04/2015

Thông tư

Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư quy định việc đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện các dự án có sử dụng ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020

Download tài liệu

13

05/2015/

TT-BKHCN

12/03/2015

Thông tư

Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư quy định tổ chức quản lý các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Download tài liệu

14

04/2015/

TT-BKHCN

11/03/2015

Thông tư

Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Download tài liệu

15

37/2014/

TT-BKHCN

12/12/2014

Thông tư

Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Download tài liệu

16

15/2014/

TT-BKHCN

13/06/2014

Thông tư

Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Download tài liệu

17

14/2014/

TT-BKHCN

11/06/2014

Thông tư

Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Download tài liệu

18

12/2014/

TT-BKHCN

30/05/2014

Thông tư

Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

Download tài liệu

19

11/2014/

TT-BKHCN

30/05/2014

Thông tư

Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Download tài liệu

20

09/2014/

TT-BKHCN

27/05/2014

Thông tư

Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Download tài liệu

21

07/2014/

TT-BKHCN

26/05/2014

Thông tư

Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Download tài liệu

22

06/2014/

TT-BKHCN

25/04/2014

Thông tư

Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư quy định nguyên tắc, tiêu chí xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

Download tài liệu

23

05/2014/

TT-BKHCN

10/04/2014

Thông tư

Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”

Download tài liệu

24

40/2017/

TT-BTC

28/04/2017

Thông tư

Bộ Tài chính

Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Download tài liệu

25

12/2016/

TT-BKHĐT

8/08/2016

Thông tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tư về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo Khoản 1 Điều 66 Nghị định 16/2016/NĐ-CP

Download tài liệu

26

27/2015/

TTLT-BKHCN-

BTC

30/12/2015

Thông tư liên tịch

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính

Thông tư liên tịch quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách Nhà nước

Download tài liệu

27

16/2015/

TTLT-BKHCN-

BTC

1/09/2015

Thông tư liên tịch

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách Nhà nước

Download tài liệu

28

55/2015/

TTLT-BTC-

BKHCN

22/04/2015

Thông tư liên tịch

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính

Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách Nhà nước

Download tài liệu

29

73/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

19/05/2016

Quyết định

Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia

Quyết định phê duyệt danh mục tạp chí quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật

Download tài liệu

30

31/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

30/03/2016

Quyết định

Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia

Quyết định phê duyệt và ban hành các danh mục tạp chí uy tín trong lĩnh vực KHTN&KT theo quy định tại TT 37/2014/BKHCN

Download tài liệu

31

03/QĐ-HĐQLQ

24/12/2008

Quyết định

Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia

Quyết định về việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ

Download tài liệu

32

286/QĐ-ĐHQGHN

16/01/2015

Quyết định

Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định ban hành Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Download tài liệu

33

3839/QĐ-ĐHQGHN

24/10/2014

Quyết định

Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ĐHQGHN

Download tài liệu

34

5104/QĐ-ĐHKHTN

8/12/2014

Quyết định

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Quyết định ban hành Hướng dẫn xét chọn, tổ chức thực hiện và nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Download tài liệu

II. Đối với trang thiết bị khoa học

35

Luật số 43/2013/

QH13

26/11/2013

Luật

Quốc hội

Quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu

Download tài liệu

36

63/2014/

NĐ-CP

26/06/2014

Nghị định

Chính phủ

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu

Download tài liệu

37

Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT

16/6/2015

Thông tư

Bộ Kế hoạch đầu tư

Qui định chi tiết lập HSMT mua sắm hàng hóa

Download tài liệu

38

Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT

27/10/2015

Thông tư

Bộ Kế hoạch đầu tư

Qui định chi tiết về lập HSYC chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

Download tài liệu

39

Thông tư 07/2015/

TTLT-

BKHĐT-BTC

9/08/2015

Thông tư

Bộ Kế hoạch đầu tư - Bộ Tài chính

 Qui định chi tiết về lập HSYC chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh việc cung cấp, đăng tải các thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu

Download tài liệu

40

Thông tư 58/2016/

TT-BTC

29/3/2016

Thông tư

Bộ Tài chính

Quy định chi Tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Download tài liệu

41

Hướng dẫn số 2184/

HD-KHCN

23/7/2010

Hướng dẫn

Đại học Quốc gia Hà Nội

 Hướng dẫn tạm thời quản lý trang thiết bị và các phòng thí nghiệm ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

Download tài liệu

III. Đối với sở hữu trí tuệ, giải thưởng khoa học công nghệ, …

42

50/2005/

QH11

12/12/2005

Luật

Quốc hội

Luật Sở hữu trí tuệ 2005

Download tài liệu

43

36/2009/

QH12,

19/6/2009

Luật

Quốc hội

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Download tài liệu

44

22/2018/

NĐ-CP

23/02/2018

Nghị định

Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

Download tài liệu

45

78/2014/

NĐ-CP

30/07/2014

Nghị định

Chính phủ

Về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ

Download tài liệu

46

31/2014/

TT-BKHCN

11/06/2014

Thông tư

Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư Quy định một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ

Download tài liệu

47

2635/

QĐ-BKHCN

26/08/2013

Quyết định

Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định về việc ban hành "Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu"

Download tài liệu

48

70/HD-

ĐHQGHN

1/03/2018

Quyết định

Đại học Quốc gia Hà Nội

Hướng dẫn hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên ĐHQGHN

Download tài liệu

49

3493/QĐ-ĐHQGHN

10/03/2014

Quyết định

Đại học Quốc gia Hà Nội

Quy định về Giải thưởng Khoa học và Công nghệ ĐHQGHN, ban hành ngày 03/10/2014

Download tài liệu

50

 1650/QĐ-ĐHQGHN

21/5/2018

Quyết định

Đại học Quốc gia Hà Nội

Quy định về Giải thưởng Khoa học và Công nghệ ĐHQGHN

Download tài liệu