Danh sách cán bộ

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ
TS. Nguyễn Minh Hải Trưởng phòng
TS. Lê Hữu Tuyến Phó trưởng phòng
Đinh Ngọc Dũng Cán bộ
CN. Lê Thanh Hạnh Cán bộ
CN. Nguyễn Minh Hiền Cán bộ
ThS. Nguyễn Đức Hoài Cán bộ
Nguyễn Tiến Hùng Cán bộ
Nguyễn Đức Hùng Cán bộ
ThS. Tạ Thị Huyền Cán bộ
CN. Trần Thị Tố Lan Cán bộ
CN. Võ Thị Minh Cán bộ
ThS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh Cán bộ
Đỗ Trọng Thủy Cán bộ
Nguyễn Thái Tiến Cán bộ
Nguyễn Mậu Vinh Cán bộ