Quy định, quy chế

- Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 Về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”.

- Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quy chế đào tạo đại học ở ĐHQGHN (ban hành kèm theo Quyết định số 3079 /QĐ-ĐHQGHN ngày 26 tháng 10 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

- Quyết định số 685/QĐ-ĐHQGHN ngày 8/3/2013 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo đại học ở ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 của Giám đốc ĐHQGHN

- Quy định về xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế (Ban hành kèm theo Quyết định số 3599/QĐ-ĐHQGHN ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

- Quyết định số 4051/QĐ-ĐHQGHN ngày 8/11/2013 về việc sửa đổi Quy định về xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế (Ban hành kèm theo Quyết định số 3599/QĐ-ĐHQGHN ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)