Danh sách cán bộ

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ
TS. Trương Thanh Tú Phó trưởng phòng
ThS. Trần Tùng Phó trưởng phòng
CN. Đỗ Thị Thúy Hoa Cán bộ
ThS. Hoàng Đức Hùng Cán bộ
Nguyễn Thị Lan Hương Cán bộ
ThS. Nguyễn Tuấn Khanh Cán bộ
Trần Long Cán bộ
ThS. Phạm Hải Minh Cán bộ
ThS. Nguyễn Thu Phương Cán bộ
ThS. Trần Thị Thu Thủy Cán bộ
CN. Nguyễn Thị Thùy Trang Cán bộ