Hướng dẫn, hỗ trợ đăng nhập cổng thông tin đào tạo VNU, email HUS.

 
 
Các sinh viên không nhập thông tin về email cá nhân trong hồ sơ  sẽ không sử dụng được chức năng quên mật khẩu tại  http://daotao.vnu.edu.vn  vì chức năng này sẽ đối chiếu email nhập vào trong mẫu yêu cầu với email cá nhân trong hồ sơ , nếu không trùng khớp hoặc email cá nhân trong hồ sơ không có, chức năng này sẽ không trả lời yêu cầu lấy lại mật khẩu.
 
Để hỗ trợ các yêu cầu như : xin lấy lại mật khẩu đăng nhập http://daotao.vnu.edu.vn hoặc xin lấy lại mật khẩu đăng nhập hộp thư http://mail.hus.edu.vn. Sinh viên cần gửi thông tin chi tiết theo mẫu sau tới: bộ phận quản trị: support@hus.edu.vn
 
PHIẾU ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KỸ THUẬT
 
Thông tin cá nhân:
Mã SV:
Họ và tên:
Ngày sinh:
Lớp:
Ngành, Khóa học:
Số CMTND:
Số điện thoại:
Email :
Đề nghị hỗ trợ kỹ thuật:
Địa chỉ hộp thư @hus.edu.vn:
Đăng nhập cổng thông tin http://daotao.vnu.edu.vn
Ngày đăng nhập thành công gần nhất:
Ngày đăng nhập không thành công :
Yêu cầu: