Danh sách cán bộ

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ
TS. Nguyễn Thanh Bình Trưởng phòng
TS. Phạm Đình Tùng Phó trưởng phòng
ThS. Phan Thị Minh Chung Cán bộ
ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa Cán bộ
ThS. Hoàng Thị Quy Cán bộ
CN. Nguyễn Thị Thủy Cán bộ
ThS. Phạm Thị Lê Thủy Cán bộ