Liên kết

1.     Đại học Tokyo, Nhật Bản

2.     UNDP

3.     Chi nhánh Viện Dầu khí Việt Nam – Trung tâm Lưu trữ Dầu khí

4.     Trung tâm Địa chất và khoáng sản biển

5.     Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường

6.     Cục Quản lí Chất thải và Cải thiện môi trường

7.     Tổng cục Môi trường

8.     Trung tâm nghiên cứu tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí

9.     Viện Dầu khí

10.   Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Sông Hồng