Danh sách cán bộ TT Biển, Hải Đảo

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ
TS. Trần Đăng Quy Phó giám đốc trung tâm - phòng thí nghiệm