Abstract random linear operators on probabilistic unitary spaces

Tiêu đềAbstract random linear operators on probabilistic unitary spaces
Publication TypeBài viết tạp chí
Năm công bố2016
AuthorsQuy, T X., D H. Thang, and N. Thinh
JournalJournal of the Korean Mathematical Society