Ảnh hưởng của chế độ công nghệ tới cấu trúc và tính chất từ của hệ vật liệu eu pha tạp BiFeO3

Tiêu đềẢnh hưởng của chế độ công nghệ tới cấu trúc và tính chất từ của hệ vật liệu eu pha tạp BiFeO3
Publication TypeBáo cáo hội nghị
Năm công bố2015
AuthorsHương, N T., H A. Lưu Thư, N T. Mỹ Đức, and N N. Long
Conference NameHội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9-SPMS2015, Thành phố Hồ Chí Minh 8-10/11/2015