Ảnh hưởng của chiều dày đến cấu trúc và tính chất của màng Cu2O

Tiêu đềẢnh hưởng của chiều dày đến cấu trúc và tính chất của màng Cu2O
Publication TypeBài viết tạp chí
Năm công bố2015
AuthorsHùng, N M., T T. Nguyệt, N H. Huy, and N T. Thọ.
JournalVietnam Journal of Chemistry