Các sinh viên đoạt giải Olympic học sinh - sinh viên toàn quốc năm 2014

STT

Họ và tên

Lớp, ngành, khóa

Môn thi

Giải thưởng

Năm

1.   

Nguyễn Văn Kỳ

K56 CNTN Hóa học

Hóa học

Nhất

2014

2.   

Trần Trọng Dũng

K57 CNTN Hóa học

Hóa học

Nhất

2014

3.   

Trần Văn Nhật Anh

K56 CNTN Hóa học

Hóa học

Nhất

2014

4.   

Lô Tuấn Sơn

K57 CNTN Hóa học

Hóa học

Ba

2014

5.   

Chu Thị Thu Hiền

K55 CNTN Hóa học

Hóa học

Ba

2014

6.   

Phan Đức Minh

K56 CNTN Toán học

Đại số

Nhất

2014

7.   

Hoàng Đỗ Kiên

K58 CNTN Toán học

Đại số

Nhất

2014

8.   

Phùng Lâm Bình

K58 CNTN Toán học

Đại số

Nhất

2014

9.  

Lê Hà Quảng

K57 CNTN Toán học

Đại số

Nhất

2014

10. 

Nguyễn Hoàng Nam

K57 CNTN Toán học

Đại số

Nhì

2014

11. 

Phùng Lâm Bình

K58 CNTN Toán học

Giải tích

Nhất

2014

12. 

Nguyễn Thụy Trung

K58 CNTN Toán học

Giải tích

Nhất

2014

13. 

Hoàng Đỗ Kiên

K58 CNTN Toán học

Giải tích

Nhất

2014

14. 

Nguyễn Hoàng Nam

K57 CNTN Toán học

Giải tích

Nhì

2014

15. 

Nguyễn Tú Anh

K58 CNTN Toán học

Giải tích

Nhì

2014

16. 

Lê Đình Khiết

K14 CNTN Vật lý

Vật lý

Nhất

2014

17. 

Nguyễn Dương Nguyên

K14 CNTN Vật lý

Vật lý

Nhất

2014

18. 

Trần Tiến Đạt

K15 CNTN Vật lý

Vật lý

Nhất

2014

19. 

Trần Đức Duy

K15 CNTN Vật lý

Vật lý

Nhất

2014

20.   

Phạm Trường Sơn

K56 CNTN Vật lý

Cơ học

Nhất

2014

21. 

Trần Đức Dũng

K57 CNTN Vật lý

Cơ học

Nhất

2014

22. 

Chu Xuân Bách

K56 CNTN Vật lý

Cơ học

Ba

2014

23. 

Ngô Gia Long

K57 CNTN Vật lý

Cơ học

Ba

2014

24. 

Nguyễn Tuấn Duy

K57 CNTN Vật lý

Cơ học

Ba

2014

25. 

Nguyễn Thị Lưu

K56 Toán học

Cơ học

Ba

2014

26. 

Nguyễn Mạnh Linh

K57 CNTN Vật lý

Cơ học

Ba

2014

27. 

Dương Thị Thanh Tâm

K56 Toán học

Cơ học

KK

2014

28. 

Trần Bá Hưng

K57 CNTN Vật lý

Cơ học

KK

2014

29. 

Trịnh Thị Hiền

K56 Toán học

Cơ học

KK

2014

30. 

Nguyễn Thu Phương

K56 Toán học

Cơ học

KK

2014