Các sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc năm 2008

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

NGÀNH

ĐIỂM TB

NĂM TN

1.

Vũ Quang Thanh

25/06/86

K8 CNKHTN Toán

9.23

2008

2.

Nguyễn Thị Nhung

16/06/86

K8 CNKHTN Cơ học

9.3

2008

3.

Nguyễn Thị Yến

30/05/86

K8 CNKHTN Cơ học

9.01

2008

4.

Nguyễn Đức Giang

07/03/86

K8 CNKHTN Vật lý

9.08

2008

5.

Nguyễn Hải Châu

28/08/86

K8 CNKHTN Vật lý

9.06

2008

6.

Hoàng Thúy Hằng

12/02/86

Vật lý

9.00

2008

7.

Vũ Việt Cường

03/02/86

K8 CNKHTN Hóa học

9.30

2008

8.

Bùi Thị Quỳnh Trang

17/02/86

K8 CNKHTN 

Hóa học

9.13

2008

9.

Nghiêm Thị Phương Lê

21/07/86

K8 CNKHTN 

Sinh học

9.13

2008

10.

Bùi Liên Phương

07/05/86

K8 CNKHTN Sinh học

9.09

2008