Văn bản liên quan

- Quyết định 4051/QĐ-ĐHQGHN Về việc sửa đổi Quy định về xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế ban hành theo Quyết định số 3599/QĐ-ĐHQGHN ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Công văn số 6058/BGDĐT-KHTC về việc đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện Chương trình tiên tiến.

- Quy định 3599 về xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế.

- Quyết định 1505/QĐ-TTg Phê duyệt đề án " Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học Việt Nam giai đoạn 2008-2015".

- Quy chế đào tạo đại học ban hành theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc ĐHQGHN

Quy chế đào tạo đại học ban hành theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 của Giám đốc ĐHQGHN