Văn bản liên quan

Quyết định 4051/QĐ-ĐHQGHN Về việc sửa đổi Quy định về xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế ban hành theo Quyết định số 3599/QĐ-ĐHQGHN ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Công văn số 6058/BGDĐT-KHTC về việc đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện Chương trình tiên tiến.

Quy định 3599 về xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế.

Quyết định 1505/QĐ-TTg Phê duyệt đề án " Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học Việt Nam giai đoạn 2008-2015".