CT đạt trình độ quốc tế

  1. Chương trình đào tạo đạt trình độ quốc tế:
  2. 1. Ngành Vật lý học                  Khoa Vật lý
  3. 2. Ngành Sinh học                    Khoa Sinh học
  4. 3. Ngành Địa chất học               Khoa Địa chất