Chương trình tiên tiến

Chương trình đào tạo tiên tiến:

1. Ngành Toán học                              Khoa Toán - Cơ - Tin học

2. Ngành Hóa học                                Khoa Hóa học

3. Ngành Khoa học môi trường              Khoa Môi trường